X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

الیاس کفاش پور

(http:// www.elpro.blogsky.com) پنجره ای به روی محققین و پژوهشگران
جمعه 19 خرداد 1391

نمونه شماره 2طرح تحقیق-

proposal

 

دانشگاه ..........................

بررسی  نقش خانواده بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان راهنمایی ........... منطقه ........... درسال تحصیلی 91-90

 

استادراهنما :..................

 

محقّق:....................

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

ارائه به دانشگاه ...............................

به منظور اخذ نمره

بخش عملی درس روش تحقیق

خردادماه 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

   PROPOSAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند:

«به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد.»

مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند.

از این جهت لازم است برای بهبود تعلیم و تربیت و همچنین راهنمائی و کمک به دانش آموزان در امر تحصیل که همواره مورد نظر دانشمندان و بزرگان دین بوده است سعی و کوشش به عمل آید .

بر تمام افراد جامعه بخصوص آنان که به نوعی با آموزش و پرورش در ارتباطند لازم است به هر نحو که می توانند راهی را برای بهتر کردن وضع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بخصوص در مقطع ابتدایی و رفع کمبودها و اشکالات آموزشی پیدا نموده و علل و عواملی که در پیشرفت تحصیلی نسل های آینده و حال موثرند را بررسی و کشف نمایند.خانواده با تاثیر80 در صدی خود نقش تعیین کننده در شخصیت فرد دارند .پس در وهله ی اول خانه و خانواده محل تعلیم و تربیت و مدرسه اول کودک است.کودک بیشترین تاثیر شخصیتی خود را از خانواده می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسئله :

از آنجایی که  عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار زیادند و به عوامل گوناگون در داخل نظام آموزش و پرورش و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند که در مقدمه به بسیاری از آنهااشاره شده است از بین آن عوامل خانواده از سایر عوامل  دارای اهمیت بیشتری است .زیرا کودک حساسترین روزهای زندگی خودرا درکانون خانواده سپری می نماید .احساسات وعواطف خانواده فرهنگ خانواده تند مزاجی وهیجانات عاطفی احساسی والدین حتی سو گیریهای خانوادگی درحوزه های سیاسی اجتماعی همه وهمه ازطریق والدین درنهاد بی الایش کودک نقش می بندد .ودرآینده او بسیارحائزاهمیت است .بسیاری ازروان شناسان ازجمله روان شناس بزرگ «زیگمون فروید »سه سال اوّل زندگی کودک را انقدرمهم می دانندکه تمام ناملایمات دوران بزرگی فرد رابه این برهه زمانی اززندگی فرد مربوط می دانند.ومی گویند زندگی وعملکردفرد آینه تمام نمایی از پیشینه اوست حال اگربااین حساب با کودکان خوب برخوردشود فرداشهروندانی نیک خواهیم داشت واگربد برخوردشود قطعاًنباید انتظاردیگری داشته باشیم .سه سال اوّل زندگی کودک را انقدرمهم می دانندکه تمام ناملایمات دوران بزرگی فرد رابه این برهه زمانی اززندگی فرد مربوط می دانند.ومی گویند زندگی وعملکردفرد آینه تمام نمایی از پیشینه اوست حال اگربااین حساب با کودکان خوب برخوردشود فرداشهروندانی نیک خواهیم داشت واگربد برخوردشود قطعاًنباید انتظاردیگری داشته باشیم .بی شک درپیشرفت تحصیلی کودکان عوامل زیادی دخیلندکه دست اندرکاران تعلیم وتربیت گهگاهی به آن مسائل می پردازندوازمعلم گرفته تا مدیران ،مسئولین، ساختارآموزشی و...

ولی آنچه که برای ما دراین تحقیق وجوددارد بررسی رابطه بین نقش خانواده درپیشرفت تحصیلی بچه هاست که آیاارتباطی بین این دو متغیر وجود داردیا خیر واگرارتباط وجوددارد میزان همبستگی تا چه میزان است ؟

 

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و علمی در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد که از طریق یافتن راه حلهایی درزمینه پیشرفت تحصیلی  قدم های موثر و راهگشا یی برداشته شود .هرساله بخش زیادی از بودجه ملی وحتی درآمد قابل توجهی ازسوی خانواده ها صرف تعلیم وتربیت فرزندان این مرزوبوم می شود وتکرارپایه بی سروصدا بخش زیادی ازان را می بلعد از آن گذشته اتلاف انرزی نیروی علمی حوزه تعلیم وتربیت وهدررفت زمان نیز ازعواملی نیستندکهبتوان ازآنها بی تفاوت گذشت ومسئولین باید فکری برای تحقق کامل اعتبارات تخصیصی داشته باشند این تحقیق از این جهت حائزاهمیت است که اگر بتوانیم میزان ارتباط بین خانواده وپیشرفت تحصیلی فرزندان را بدست آوریم به رشد وبالندگی  دانش اموزان ایران زمین کمک نماییم

ومضافاً قادرخواهیم بود با یادآوری بجا وبه موقع وهشدار به والدین از نقش بی بدیلشان درپیشرفت تحصیلی فرزندان علاجه واقع را قبل ازوقوع بنماییم وازبروز افت تحصیلی دانش اموزان جلوگیری نماییم.

وازاتلاف سرمایه وانرزی ملی نیز پیشگیری نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی رابطه بین نقش خانواده وپیشرفت تحصیلی دانش اموزان  راهنمایی دخترانه منطقه رودخانه

اهداف جزیی:

1-   شناسایی رابطه بین میزان سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-   شناسایی میزان اثرات درآمدخانواده ها بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

3-   بیان میزان اثربخشی  برخوردهای عاطفی خانواده ها برپیشرفت تحصیلی فرزندان

4-   تعیین میزان اثربخشی موقعیت  اجتماعی خانواده ها  بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق :

1-بین سوادوالدین وپیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجود دارد.

2-بین نقش عاطفی والدین وپیشرفت تحصیلی فرزندان هیچ ارتباطی وجودندارد.

3-بین نقش اجتماعی وادین وپیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباط وجود دارد .

4-بین میزان درآمد والدین وپیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباط معناداری وجوددارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیت های تحقیق

الف- محدودیت های دراختیارمحقق:

1- منابع مورد نیاز تحقیق به سختی فراهم شد.

2- الگوی برای نمونه کار دراختیارنداشتم.

3-عدم دسترسی تمام وقت به اینترنت

ب- محدودیت های خاج ازاختیارمحقق

ا-عدم همکاری مسئولین

2-تعطیلی مدارس همزمان با اجرای تحقیق

3-عدم همکاری والدین دراعاده پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق:

ا-تحقیق حاضرازنوع تحقیق همبستگی است.

جامعه آماری  2268تفر

نمونه آماری 50نفر

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای

روش جمع آوری اطلاعات :پرسشنامه

روش تحلیل آماری :آمارتوصیفی واستنباطی است

مکان پژوهش مدارس ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یشینه تجربی تحقیق

در تحقیقی که بوسیله میلزا انجام گرفته است اکثر قریب  به اتفاق کودکان طبقه اجتماعی متوسط و متوسط به بالا دارای نمرات بالایی در آزمون آمادگی خواندن داشتند در صورتی که کودکان طبقه اجتماعی پایین دارای نمرات کمتری بودند.

 تحقیق دیگری نشان می دهد که دانش آموزان با طبقه اجتماعی بالاتر در آزمون های بهره هوشی به دلیل داشتن انگیزه بیشتر و شیوه های برخورد متفاوت توفیق بیشتری داشتند در صورتی که کودکان طبقه پایین به دلیل فرهنگ خاص خانواده و طبقه اجتماعی خود که در آن شکست , نگرانی , ناکامی یک امر عادی است توفیق کمتری داشتند .کودکان و نوجوانان این طبقه در خانه برای انجام دادن کارهای مدرسه آموزش ندیده اند , والدین آنان , این اندیشه را که اگر قرار است در زندگی توفیق داشته باشند, باید نمرات خوبی بگیرند را در آنان بوجود نمی آورند. ( تقی پور ظهیر , 1376 )

    تحقیقی دیگر در باره مسائل و مشکلات کودکان نشان می دهد کودکانی که پدران آنان مدت کمتری در خانه هستند و زمانی هم که در منزل هستند توجه کمتری به فرزندانشان می کنند , کودکان آنان معمولاً کودکانی هستند که صبح با وضع نامرتبی بدون شستن دست و صورت خود , حتی در بعضی مواقع بدون صرف صبحانه به مدرسه می آیند دارای مسائل و مشکلات هستند.

                                                                                  ( تقی پور ظهیر , 1376 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف عملیاتی :

در این قسمت از تحقیق دو متغیر با عناوین خانواده و پیشرفت تعریف می شوند.

تعریف خانواده :

پس از ازدواج یک مرد و یک زن مجموعه ای تشکیل می یابد و از وجود آنها تعدادی فرزند متولد می گردد که به مجموعه آنها خانواده گفته می شود. خانواده اولین پایگاه تعلیم و تربیت فرزندان و کودکان می باشد.

تعریف پیشرفت :

پیشرفت از نظر لغوی به معنی پیش رونده و سیر کننده به طرف بالا و جلو در جهت مثبت می باشد.

تعریف نظری پیشرفت :

تعریف نظری پیشرفت عبارت است از معدل نمره های امتحان دانش آموزان در رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده درسی از وضع موجود به وضع مطلوب.

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)